رتبه اول : میگ‌-۲۵  خواستگاه اتحاد جماهیر شوروی حداکثر سرعت ثبت شده 3300 کیلومتر در ساعت

رتبه دوم : میگ -۳۱ خواستگاه اتحاد جماهیر شوروی حداکثر سرعت ثبت شده 3070 کیلومتر در ساعت

رتبه سوم : اف -۱۵ ایگل خواستگاه ایالات متحده حداکثر سرعت ثبت شده 3000 کیلومتر در ساعت

رتبه چهارم : جنگنده جی -۱۵ خواستگاه جمهوری خلق چین حداکثر سرعت ثبت شده 2930 کیلومتر در ساعت

رتبه پنجم : جنگنده سوخو -۳۷ خواستگاه اتحاد جماهیر شوروی حداکثر سرعت 2870 کیلومتر در ساعت

رتبه ششم : جنگنده میگ- 1/44 خواستگاه اتحاد جماهیر شوروی حداکثر سرعت ثبت شده 2800 کیلومتر

رتبه هفتم : جنگنده جی -20 خواستگاه جمهوری خلق چین حداکثر سرعت ثبت شده 2760 کیلومتر در ساعت

رتبه هشتم : جنگنده میگ -۳۵ خواستگاه فدراسیون روسیه حداکثر سرعت ثبت شده 2620 کیلومتر در ساعت

رتبه نهم : سوخو-۵۷ خواستگاه فدراسیون روسیه حداکثر سرعت 2600 کیلومتر در ساعت

رتبه دهم : اف -۲۲ رپتور خواستگاه ایالات متحده حداکثر سرعت ثبت شده 2530 کیلومتر درساعت