منظور از تخمین مسافت الف ) بستن درجه صحیح به جنگ افزار ، جهت اجرای آتش دقیق و مؤثر روی دشمن . ب ) گزارش دادن صحیح محل و نقاط و اهداف به رده مافوق . عوامل مؤثر در تخمین مسافت در وضعیتهای زیر مسافت کمتر از مقدار حقیقی بنظر میرسد 1 – هوا زیاد روشن باشد ( ظهر ها ) 2 – آفتاب از پشت سر بتابد ( هدف خیلی روشن باشد ) 3 – هدف در زمین هموار یا در سطح آب قرار داشته باشد ( دشت،کویر،دریا ) 4 – جهت دید از پائین به بالا باشد (وقتی به قله کوه نگاه میکنیم ) در وضعیتهای زیر مسافت بیشتر از مقدار حقیقی بنظر میرسد 1 – هوا تاریک باشد ( هنگام طلوع و غروب خورشید ) 2 – آفتاب از جلو بتابد 3 – زمینه پشت هدف تیره باشد 4 – جهت دید از بالا به پائین باشد روشهای تخمین مسافت اندازه گیری مسافت از روی نقشه نظامی بوسیله خط کش فاصله بین دو نقطه مورد نظر را در نقشه ای اندازه گیری میکنیم، سپس فاصله بدست آمده را با استفاده از مقیاس نقشه تبدیل به مسافت حقیقی روی زمین می نمائیم.لازم بذکر است که برای استفاده از نقشه ،ابتدا باید نقطه مورد نظر را روی نقشه مشخص کنیم و هر چه دقیقتر این کار را انجام دهیم مسافت بدست آمده دقیقتر خواهد بود. مثال : فاصله دو نقطه A و  Bروی نقشه برابر با 4 سانتیمتر است ، اگر مقیاس نقشه (یک پنجاه هزارم ) باشد فاصله حقیقی دو نقطه چقدر است ؟ فاصله افقی در طبیعت بر حسب سانتیمتر    200000 = 50000 × 4 فاصله افقی در طبیعت بر حسب متر           2000 = 100 : 200000 فاصله افقی در طبیعت بر حسب کیلو متر           2 = 1000 : 2000 تخمین مسافت در روز و در جهت طول از روی شکل ظاهری رزمنده با تجهیزات همراه در شرایط عادی هوا ،یکنفر با چشم سالم قادر است مشخصات زیر را از یک فرد ایستاده در مسافتهای مختلف تشخیص دهد. در مسافت 100 متر نفر بخوبی دیده میشود در مسافت 200 متر قسمتی از تجهیزات انفرادی از قبیل قمقمه،کوله پشتی،بیل،و...دیده میشود در مسافت 300 متر نوع لباس و جنگ افزار بخوبی دیده میشود در مسافت 400 متر سر از بدن جدا دیده میشود و حرکات دست و پا بخوبی محسوس است در مسافت 500 متر سر ، مانند نقطه سیاهی در روی بدن دیده میشود در مسافت 600 متر سر و بدن به شکل خط سیاهی که قسمت بالای آن کم عرض و پائین آن عریضتر است دیده میشود استفاده از یگان صد متری برای این کار می بایست فاصله صد متری را با تمرینهای مکرر در ذهن خود داشته باشیم تا فاصله صد متر برای ذهن ما ملکه شود . برای تخمین مسافت ، یک مسافت صد متری روی زمین تجسم کرده و بعد تعیین می کنیم از محلی که قرار گرفته ایم تا هدف چندتا از این اندازه ها وجود دارد .(لازم بذکر است که مسافتهای صد متری بعد کوچکتر بنظر میرسند) این روش برای تخمین مسافت تا فاصله 500 متری مورد استفاده قرار میگیرد و برای مسافتهای 500 تا 1000 متر ابتدا نقطه ای در نیمه راه هدف انتخاب میشود و آنگاه با استفاده از روش بالا مسافت موضع تا هدف بدست می آید. استفاده از دو چشم و انگشت اشاره بوسیله یکی از انگشتان خود به هدفی که میخواهید تخمین مسافت بزنید ، نشانه روی کنید و یکی از چشمان خود را ببندید ، سپس آن چشمتان را که باز است ببندید و با چشم دیگرتان نگاه کنید ( در این حالت انگشت خود را روی هدف نمی بینید ، بلکه مقداری جابجا شده ) مقداری که انگشتتان را جابجا می بینید تخمین زده (تخمین مسافت در عرض ) و در عدد 10 ضرب کنید ، حاصلضرب فاصله شما تا هدف بر حسب متر بدست می آید. بوسیله کلاه نقاب دار بدین ترتیب که کلاه نقاب دار را بر سر گذاشته و بطرف منطقه مورد نظر (دشمن ) ، لبه کلاه را با هدف مماس کرده،بدون اینکه سر بالا و پائین حرکت کند به طرف منطقه خودی عقب گرد می کنیم،حال در منطقه خودی لبه کلاه روی هر چیزی که قرار گرفت مشخص می کنیم و این فاصله را قدم شماری می کنیم .این فاصله بدست آمده تقریباً مساوی با فاصله تا هدف اصلی است. هر 125 قدم معمولی در زمینهای صاف مساوی 100 متر است . هر 130 قدم معمولی در زمینهای سربالائی و ضد شیب مساوی 100 متر است . هر 120 قدم معمولی در زمینهای شیب و سرازیری مساوی 100 متر است . تخمین مسافت در روز و در جهت عرض تخمین مسافت در جهت عرض با استفاده از زاویه دید اشیاء بر حسب میلیم انجام میگیرد.(زاویه دید یک شیئی یک متری در فاصله 1000 متر را یک میلی ام گویند ) برای تخمین مسافت بوسیله میلیم از این فرمول  استفاده می کنیم. M = W : R     M  = میلی ام W = اختلاف سمت در عرض بر حسب متر R = فاصله دیده بان تا هدف بر حسب کیلومتر روشن است که هر چه به هدف نزدیکتر شویم مسافت کمتر و میلیم بیشتر میشود و بر عکس هر چه مسافت بیشتر باشد میلیم کمتر میشود.این فرمول سه قسمت دارد که با داشتن دو قسمت آن میتوان قسمت سوم را بدست آورد .یعنی اگر میلیم شیئ مورد نظر و فاصله ناظر تا هدف در دست باشد عرض شیئ بدست می آید و اگر عرض شیئ و میلی ام آن مشخص باشد میتوان فاصله ناظر تا هدف را تعیین کرد.میلی ام را غیر از فرمول فوق میتوان با استفاده از موارد زیر نیز بدست آورد. بوسیله دوربین دیده بانی دوربین دیده بانی دارای یک تقسیم بندی بر حسب میلیم می باشد که موقع اندازه گیری میلیم بین دو جسم ، توسط دوربین به آن دو جسم نگاه می کنیم و میلیمی را که فاصله بین دو جسم را پر می کند ،میخوانیم . برای تعیین میلی ام یک جسم زاویه بین دو انتهای ان جسم را با دوربین میخوانیم. بوسیله میلی ام انگشتان دست برای اندازه گیری بین دو جسم ، دست خود را کشیده و انگشتان را عمود بر زمین نگه میداریم و چشم مخالف دست را می بندیم ، فاصله بین دو جسم را با کم و زیاد کردن تعداد انگشتان می پوشانیم . جمع میلی ام انگشتانی که دو جسم را پوشانده اند ، میلی ام بین دو جسم میباشد.حال مقدار فاصله بدست آمده را در عدد طول ضرب می کنیم و فاصله تقریبی در عرض بدست می آید. اندازه انگشتان دست بطور متوسط بر حسب میلی ام انگشت اشاره (سبّابه ) :           30 میلیم انگشت میانه (وسط) :              40 میلیم انگشت سوم (انگشتری ) :        30 میلیم انگشت کوچک :                       25 میلیم چهار انگشت چسپیده :            125 میلیم مشت گره کرده نظامی :           180میلیم پنج انگشت باز ( یک وجب ) :     300 میلیم تخمین مسافت در شب با استفاده از نور و صدا چون صدا در هوا با سرعت نسبتاً ثابتی حرکت می کند  (333 متر بر ثانیه ) از این خاصیت برای تخمین مسافت میتوان استفاده نمود . بدین ترتیب که در شب به محض دیدن برق دهانه یک جنگ افزار ،شروع به ثانیه شماری (1001 ، 1002 ، 1003 ،1004 ... ) می کنیم و به مجرد اینکه صدای شلیک گلوله را شنیدیم ،شمارش را قطع می کنیم و عددی را که با ثانیه شماری بدست آوردیم در 333 ضرب کرده و فاصله ما تا جنگ افزار بر حسب متر بدست می آید. تذکر : منظور از صدای شلیک ، صدای اصابت گلوله نیست ، بلکه صدای شلیک قبضه مورد نظر است .