تصاوری جالبی از اسکادران هوای عراق برای شما عزیزان دراین پست قرار داده ام

از هواپیمای به گل نشسته که روزگاری  نه چندان دور بی مهبا بر فراز اسمان وطن عزیزم غرش میکردند

غافل از اینکه خدای بزرگ دران بالا و مردانی شجاع دراین پایین جواب حماقت شان را  خواهند داد

اسکادران هوای عراق

اسکادران هوای عراق

اسکادرانی هوای که زیر پا ماند

میگهای عراقیwww.araas (14)

اسکادران هوای عراق

 
 

چه خوار خواهد شد انکه به تو بی حرمتی کند

اسکادران هوای عراق

اسکادران هوای عراق

درهم شکست

اسکادران هوای عراق

اسکادران هوای عراق

اسکادران هوای عراق

اسکادران هوای عراق

اسکادران هوای عراق

اسکادران هوای عراق

ای کاش دشمنان  کشورم این موضوع را بهتر بفهمند

میگهای عراقیwww.araas (6)

اسکادران هوای عراق

که به دست خودشان دفن خواهند شد

اسکادران هوای عراق

اسکادران هوای عراق

اسکادران هوای عراق

اسکادران هوای عراق

میگهای عراق اسکادران هوای عراق

اسکادران هوای عراق

اسکادران هوای عراق

اسکادران هوای عراق

اسکادران هوای عراق

اسکادران هوای عراق

اسکادران هوای عراق

اسکادران هوای عراق

اسکادران هوای عراق

تاریخ گواه ما است که چگونه جواب دشمن راداده ایم حتی وقتی که همه فکر میکردن شکست خورده ایم

اریو برزن, بابک, رخسانا,مازیار, حسن صباح, سربداران و…….

 

اسکادران هوای عراق

اسکادران هوای عراق